Matlamat pembinaan tamadun dalam islam

Maka itu, sebagai makhluk yang dicipta, manusia membalasnya dengan mengucap kata puji-pujian dan kesyukuran yang layak bagi sifat-sifat ketinggian-Nya dengan membuktikan melalui amal yang ikhlas, lahir dari batin semata-mata untuk-Nya.

Kecekapan dan keadilan di samping sifat amanah yang ditunjukkan oleh mereka berjaya meningkatkan imej di kalangan orang cina. Tuesday, 10 May Matlamat Tamadun Islam Secara umumya matlamat utama tamadun Islam ialah untuk memartabatkan Islam sebagai Ad-Deen iaitu satu cara hidup yang lengkap dan komprehensif.

Jamludin juga memperkenalkan calendar 10 ribu tahun yang juga dikenali sebagai Wan Nein Li yang digunakan sebagai takwim rasmi kerajaan Dinasti Yuan. Dalam hal ini, seseorang yang menceroboh kehidupan seseorang yang lain bermakna menceroboh masyarakatnya.

Fikiran-fikiran negatif ini memungkinkan pelaksanaan tingkah laku negatif dalam kehidupan manusia yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Antara unsur-unsur bersifat sejagat ini ialah pertama, peralatan dan kelengkapan keperluan kehidupan manusia termasuklah pakaian, perlindungan rumahperalatan senjata, alat-alat pengeluaran dan sebagainya.

Matlamat ketiga adalah untuk mewujudkan hubungan manusia dengan alam sekitar iaitu memastikan manusia menghargai alam sekitar dan tidak merosakkannya.

Pencipta ke atas segala-galanya termasuk undang-undang dan peraturan-peraturan yar. Teori ini yang digunakan oleh dinasti China bagi menjelajah laut yang terbentang sebagaimana yang dilakukan oleh laksamana Cheng Ho.

Keenam, penumpuan hanya kepada Allah s. Memandangkan Islam mempunyai satu cara hidup yang lengkap kepada manusia, maka melalui ilmu tamadun Islam ini kesemua sistem hidup tersebut akan dihuraikan secara ilmiah.

Ciri utama ketiga adalah ideal dan realistic. Seni bina - Kejayaan seni bina juga merupakan asas dan ciri-ciri sesebuah tamadun. Tiadapaksaan dalam beragama Surah Al-Baqarah: Di antara sahabat yang paling giat menjalankan usaha dakwah di China ialah khalifah Usman bin Affan.

Permohonan dan permintaan hanyalah kepada Penciptanya sahaja kerana selain-Nya, semuanya adalah makhluk yangjuga dicipta-Nya, yang lemah dan tidak berdaya.

Dan Kami tundukkan binatang-hinatang itu untuk mereka, maka seixihagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan Surah Yaa Slin: Dalam pengiktirafan ini, manusia di dalam genggaman Allah s.

Juga terdapat di dalam rekod tersebut mengenai kedatangan orang asing dari Madinah, Annam dan kemboja. Kemajuan-kemajuan ini telah meninggikan pengetahuan manusia dan menghasilkan lebih banyak ciptaan yang berasaskan sains dan teknologi. Tentang alam sejagat ini, al-Quran telah mengulang-ulangkan beberapaperkataan mengenai pmglihatan,pemanclangan,pendengamn, selain yang menunjukkan pemikiran iaitu mereka memahami, mereka berfikir, mereka mengetahuinya dan sebagainya.

Mengenai kebebasan seseorang individu dalam tanah airnya, Islam telah menjelaskan kedudukan tersebut sebagai waris. Masyarakat bukan Islam yang berada di bawah pentadbiran dan perkembangan tamadun Islam tidak dilarang untuk mengamalkan agama dan kepercayaan mereka, sebagai usaha untuk mengekalkan hubungan balk dalam masyarakat dan kepentingan kestabilan.

Sebagai kesimpulan, manusia dengan fitrah dan tabii yang semula jadi akan tunduk akur kepada Allah Yang Maha Bijaksana sebagai Pencipta Sekalian Alam, termasuk manusia.

Kekayaan di dunia ini tidak ditentukan kepada sesuatu golongan sahaja, malah tiap-tiap orang hendaklah berusaha menurut tenaga kemampuan dan kebolehan masing-masing.

Panduan dan bimbingan ini juga ditujukan kepada pemerintah agar mereka dapat memenuhi dua aspek penting, iaitu pertama, melaksanakan kebajikan dan kedua, melarang kemungkaran demi kestabilan masyarakat dan negara, serta mereka sentiasa mendapat sokongan dari rakyat.

Dalam konteks ini, terdapat sekumpulan sarjana sains kemasyarakatan, antaranya pengikut aliran Max Weber, yang membahagikan kebudayaan kepada dua kategon iaitu pertama, kebudayaan berbentuk kerohaman dan kedua, kebudayaan berbentuk kebendaan.

Nilai-nilai ini membolehkan islam diterima dengan baik oleh masyarakat China.

Mengenai kebebasan setiap penduduk untuk memberi pendapat, pandangan dan kritikan terhadap masyarakat, pentadbiran dan pemerintahnya, Islam telah membuka ruang ini kepada mereka yang berkemampuan berbuat demikian.

Kesejagatan tamadun Islam bermakna ia tidak terikat kepada bangsa tertentu atau disandarkan kepada tempat tertentu, sebaliknya seluruh umat manusia yang berpegang kepada al-Din. Hasil daripada proses kahwin campur ini melahirkan suatu ikatan persaudaraan antara orang Arab dengan orang China.

Justeru itu perlunya kerjasama, perpaduan dan tolong-menolong sesama manusia demi mencapai matlamat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.Dec 01,  · Huraikan peranan agama Islam dalam membantu pembinaan Tamadun China.

GERAKAN ISLAM DI CHINA Agama Islam dipercayai tiba di Negara China lebih daripada tahun yang lalu. Dalam usaha untuk mencapai matlamat tamadun Islam, terdapat beberapa ciri yang dianggap sebagai bersifat alat bantu yang diperlukan dan dilaksanakan seperti pengenalan dan penggunaan sistem tulisan.

PERANAN TAMADUN ISLAM DALAM PEMBINAAN TAMADUN MALAYSIA Tamadun Melayu ialah sebuah tamadun oleh sekelompok manusia yang digolongkan sebagai kumpulan orang-orang melayu. Ia bertempat di wilayah Asia Tenggara dan dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu, Gugusan Kepulauan.

Secara umumya matlamat utama tamadun Islam ialah untuk memartabatkan Islam sebagai Ad-Deen iaitu satu cara hidup yang lengkap dan komprehensif. Manakala matlamat khusus tamadun Islam pula adalah untuk menjalinkan hubungan berikut: 1) Firman Allah s.w.t dalam al-Quran yang bermaksud.

SUMBER TAMADUN ISLAM • Tamadun Islam mempunyai sumbersumbernya tersendiri yang memungkinkan ia berkembang dan mampu memenuhi keperluan manusia. Ditulis semenjak diwahyukan.

Muawiyyah b. memberi dorongan dan semangat mereka untuk meneroka alam di segenap killarney10mile.com bin Thabit. syariah.

Dihafaz oleh para sahabat.5/5(38). c. Ilmu pengetahuan: Merupakan asas pembinaan tamadun Islam. Al Quran amat menekankan asas ilmu pengetahuan iaitu membaca dan menulis. Daripada ilmu pengetahuan akan melahirkan masyarakat bertamadun.

d. Keadilan: Dalam Islam konsep keadilan ditekankan dalam pembinaan tamadun kepada seluruh manusia dalam .

Download
Matlamat pembinaan tamadun dalam islam
Rated 4/5 based on 27 review